е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Пазарни консултации ПК-2-2018 / 25.6.2018 г.

Провеждане на пазарни консултации във връзка с кандидатствване на Община Белослав с проектно предложение "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги" по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: Обява за провеждане на пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява_пазарни.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация към Обява за провеждане на пазарни онсултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn. спецификация.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: Образци към документация за участие (Заявление и КСС-та)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци за участие в ПК.rar 18.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Протокол от Комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_комисия.pdf 18.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Доклад от председател на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад от председател на Комисия_dtt rev..pdf 18.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Решение на Възложител за определяне стойност на разход за доставка на техническо оборудване по проект и класиране на офертите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение_№17_определяне на стойност.pdf 18.1.2021 г.

Оферта на доставчик № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Оферти от участници в пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 оферти за www.rar 18.1.2021 г.