е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-11 / 21.7.2016 г.

"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Бяла, Област Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 29.7.2016 г.

Публикувано на: 29.07.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 353/29.07.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 29.7.2016 г.

Публикувано на: 29.07.2016 г.
Коментар: Обявление за поръчка от 29.07.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 27.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 29.7.2016 г.

Публикувано на: 29.07.2016 г.
Коментар: Документация за участие, съдържаща: Описание на предмета на поръчката в т.ч. критерий за оценка на офертите; Техническа спецификация; Изисквания към участниците за подготовка на офертите; Образци на документи и проект на договор; Краен срок за представяне на оферти: 25.08.2016г. - 17:00ч.; Отваряне на офертите: 26.08.2016г. - 11:00 ч.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 4.8.2016 г.

Публикувано на: 04.08.2016 г.
Коментар: Разяснение изх. № 0800 - 100 от 04.08.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 1.pdf 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 5 / 4.8.2016 г.

Публикувано на: 04.08.2016 г.
Коментар: Разяснение изх. № 0800 - 99 от 04.08.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения 2.pdf 27.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 6 / 4.8.2016 г.

Публикувано на: 04.08.2016 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РД 0700 - 366 от 04.08.2016г. Срок за представяне на оферти 30.08.2016г. - 17:00 часа; Отваряне на офертите 31.08.2016г. - 11:00 часа;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение на обявление или допълнителна информация.pdf 27.1.2021 г.

Документация след решение за изменение № 7 / 4.8.2016 г.

Публикувано на: 04.08.2016 г.
Коментар: Променена документация за участие след решение за одобряване на обявление за изменение или на допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация след решение за изменение.doc 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 18.8.2016 г.

Публикувано на: 18.08.2016 г.
Коментар: Разяснение изх. № 7000-538(1) от 18.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 3.PDF 27.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 9 / 21.9.2016 г.

Публикувано на: 21.09.2016 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 409 от 31.08.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 10 / 14.10.2016 г.

Публикувано на: 14.10.2016 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 7000 - 749 от 14.10.2016г. за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за отваряне на ценови оферти.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № 2 № 11 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 409 от 31.08.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № 3 № 12 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 409 от 31.08.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 27.1.2021 г.

Доклад на комисия № 13 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Коментар: Доклад на комисия , назначена със Заповед № РД 07 00 - 409 от 31.08.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 27.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 14 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 506/04.11.2016г. за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 98/06.12.2016г. и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения ел. енергия.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 16 / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка изх. № РД 2400 - 559/07.12.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 17 / 22.2.2018 г.

Публикувано на: 22.02.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка изх. № РД 2400 - 105/22.02.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 27.1.2021 г.