е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО6-2018 / 18.6.2018 г.

"Прилагане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на обществена сграда с идентификатор 69763.501.493.3 - Клуб на пенсионера "Никола Лефтеров" в УПИ ХVІІ, кв.8 по регулационен план на с.Страшимирово, община Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 19.6.2018 г.

Публикувано на: 19.06.2018 г.
Коментар: Обява/19.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява(1).pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.6.2018 г.

Публикувано на: 19.06.2018 г.
Коментар: Документация/19.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПК Никола Лефтеров - документация за участие 06.06.2018(1).docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.6.2018 г.

Публикувано на: 19.06.2018 г.
Коментар: Проект на договор/19.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Project - contract -06.06.2018(1).doc 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.6.2018 г.

Публикувано на: 19.06.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа_спецификация(1).pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.6.2018 г.

Публикувано на: 19.06.2018 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС Страшимирово(3).xlsx 20.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 19.6.2018 г.

Публикувано на: 19.06.2018 г.
Коментар: Проекти на обекта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект Н.Лефтеров с.Страшимирово.rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.6.2018 г.

Публикувано на: 19.06.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП (3).doc 20.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Коментар: Протокол на комисия/11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_1(1).pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 10.9.2018 г.

Публикувано на: 10.09.2018 г.
Коментар: Договор/10.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogowor_1.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 10.9.2018 г.

Публикувано на: 10.09.2018 г.
Коментар: Техническо и ценово предлож.към договора
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Тех. и Ценово.pdf 20.1.2021 г.