е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Пазарни консултации ОП-85 / 14.6.2018 г.

:"Закупуване на оборудване и обзавежедане за нуждите на Средно училище "Христо Ботев", гр.Ивайловград, с който да кандидатства за финансиранепо подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.7.2021 г.
Файлове актуални към: 24.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 14.6.2018 г.

Публикувано на: 14.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оборудване.pdf 24.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 14.6.2018 г.

Публикувано на: 14.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта_SOU.docx 24.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 14.6.2018 г.

Публикувано на: 14.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС - Оборудване.xlsx 24.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 24.7.2021 г.

Решение за класиране № 5 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение оборудване.pdf 24.7.2021 г.