е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-12 / 16.3.2020 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333739313536
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Обявление за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: 1 стр. на документация - утвърдена
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1 стр. утвърдил..pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Част А: Общи данни
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Част А Общи данни 2020.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Част В: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Част В Методика за оценка инженеринг 2020.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Част Б: Технически спецификации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ЧАСТ Б - Технически спецификации.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Част: Г Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Част Г Указания участници 2020.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Част Д: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Част Д Договор-проект.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Част Ж: Други документи - скици и технически задания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Ж - Скици, Технически задания.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Част Е: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ЧАСТ Е - Образци.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат pdf. и XML за попълване в системата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 24.1.2021 г.

Решение за откриване № 11 / 16.3.2020 г.

Публикувано на: 16.03.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 11 от 16.03.20.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Коментар: ЧАСТ Г: Указания за участие - променение след Решение за одобряване на обявление за изменение и допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Част Г Указания участници 2020 след промяна.pdf 24.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 13 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Коментар: Решение за одобряване на изменение и допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 26.6.2020 г.

Публикувано на: 26.06.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти на 01.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 9.7.2020 г.

Публикувано на: 09.07.2020 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prootkol 2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 9.7.2020 г.

Публикувано на: 09.07.2020 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 9.7.2020 г.

Публикувано на: 09.07.2020 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 4.pdf 24.1.2021 г.

Доклад № / 9.7.2020 г.

Публикувано на: 09.07.2020 г.
Коментар: Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 181.pdf 24.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 36/08.07.2020 г. / 9.7.2020 г.

Публикувано на: 09.07.2020 г.
Коментар: Решение за класиране и избор на изпълнители
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 30.9.2020 г.

Публикувано на: 30.09.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 30.9.2020 г.

Публикувано на: 30.09.2020 г.
Коментар: Договори с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договори_cor.rar 24.1.2021 г.