е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО1-2020 / 4.2.2020 г.

"Доставка на техническо оборудване по проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на: ПОДОБЕКТ №2: Административнa сградa на Община Белослав, находящa се на ул. "Гебедже" № 8 в гр. Белослав, Община Белослав" в изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 от 31.10.2019 г. за проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: Заглавна страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заглавна страница.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания-доставка_dtt rev_.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация-1образци_dtt edit_.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор - проект.pdf 25.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: Обява СОО1-2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява СОО1-2020.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 12.3.2020 г.

Публикувано на: 12.03.2020 г.
Коментар: ПРОТОКОЛ № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1_Доставка_ЕЕ.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 24.3.2020 г.

Публикувано на: 24.03.2020 г.
Коментар: ПРОТОКОЛ № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2_20.03.2020_24.03.2020_доставка ЕЕ ПРСР.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.4.2020 г.

Публикувано на: 29.04.2020 г.
Коментар: Договор № 57
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-р № 57 от 31.03.2020г._Доставка_оборудване.pdf 25.1.2021 г.