е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-1 / 15.1.2015 г.

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и др. групи в неравностойно положение, в изпълнение на проект "Дом за всеки", договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-02/2011/003, приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие"; Операция 1.2: "Жилищна политика" по схема за безвъздмезна финансова помощ BG161PO001/1.2-02/2011 "Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и др. групи в неравностойно положение", осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333230383034
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № Към ОП-1 / 15.1.2015 г.

Публикувано на: 15.01.2015 г.
Коментар: Документация за участие в обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentaciq.rar 25.1.2021 г.

Обявление за ОП № ОП-1(1) / 15.1.2015 г.

Публикувано на: 15.01.2015 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка Директива 2004/18/ЕО
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP1_1_obq.pdf 25.1.2021 г.

Решение за откриване № Решение 1 / 15.1.2015 г.

Публикувано на: 15.01.2015 г.
Коментар: Решение с изх.номер ОП-1/15.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP_1_pesh.pdf 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ОП-1(2) / 30.1.2015 г.

Публикувано на: 30.01.2015 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване по документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) otgOp1_2.pdf 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ОП-1(3) / 30.1.2015 г.

Публикувано на: 30.01.2015 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване по документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) otgOp1_3.pdf 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ОП-1(4) / 2.2.2015 г.

Публикувано на: 02.02.2015 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване по документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) raz4.pdf 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ОП-1(5) / 6.2.2015 г.

Публикувано на: 06.02.2015 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване по документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP1otg5.pdf 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ОП-1(6) / 6.2.2015 г.

Публикувано на: 06.02.2015 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване по документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP1otg6.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 9.3.2015 г.

Публикувано на: 09.03.2015 г.
Коментар: Протокол 1 от 05.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol dostavka.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ОП-1(7) / 24.3.2015 г.

Публикувано на: 24.03.2015 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) img2B3.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 7.4.2015 г.

Публикувано на: 07.04.2015 г.
Коментар: Протокол 2 от 20.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 доставка соц. жилища.PDF 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 7.4.2015 г.

Публикувано на: 07.04.2015 г.
Коментар: Протокол 3 от 30.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.PDF 25.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № ОП-1(8) / 7.4.2015 г.

Публикувано на: 07.04.2015 г.
Коментар: Решение ОП-1-(8)/07.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.5.2015 г.

Публикувано на: 27.05.2015 г.
Коментар: Договор и приложения за обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор и приложения об. поз. 1.rar 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.5.2015 г.

Публикувано на: 27.05.2015 г.
Коментар: Договор и приложения за обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор и приложения за об. поз.2.rar 25.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-99 / 27.5.2015 г.

Публикувано на: 27.05.2015 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 420099OP1.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 42-01-99-(1) / 4.12.2015 г.

Публикувано на: 04.12.2015 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор оп.2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) izp.dr.op2.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 42-01-99-(2) / 4.12.2015 г.

Публикувано на: 04.12.2015 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор оп.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) izp.dr.op1.pdf 25.1.2021 г.