е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0008 / 26.3.2018 г.

Доставка на оборудване и обзавеждане за детска градина с местонахождение УПИ II - 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин в изпълнение на проект "Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин" №11/07/2/0/00517 по 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на специализирано кухненско оборудване; Обособена позиция № 2: Доставка на мебели; Обособена позиция № 3: Доставка и монтаж на градинско и парково оборудване."

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333535353431
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Други документи № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 30.7.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSI-47_Obshtina_Ugarchin_Stanovishte_P.doc 30.7.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 01 / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Стойност: 478 920,20 лв.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 02 / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Стойност: 478 920,20 лв.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявления.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 03 / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Стойност: 478 920,20 лв.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация .pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 04 / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) О Б Р А З Ц И.doc 30.7.2021 г.

Други документи № 05 / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: ИП Част Технологична
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Технологична.rar 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 4.4.2018 г.

Публикувано на: 04.04.2018 г.
Коментар: Разяснение №1 по чл.33, ал.2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение №1.pdf 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Разяснение №2 по чл.33, ал.2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение №2 .pdf 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Разяснение №3 по чл.33, ал.2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение №3.pdf 30.7.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение № / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изменение.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Документация след допълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация_след_допълнение.pdf 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 19.4.2018 г.

Публикувано на: 19.04.2018 г.
Коментар: Разяснение №4 по чл.33, ал.2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение №4.pdf 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 11.5.2018 г.

Публикувано на: 11.05.2018 г.
Коментар: Разяснение №5 по чл.33, ал.2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение №5.pdf 30.7.2021 г.

Протокол/доклад № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1_Доставка_ДГ.pdf 30.7.2021 г.

Протокол/доклад № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2_Доставка_ДГ.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 25.9.2018 г.

Публикувано на: 25.09.2018 г.
Коментар: Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Цени_доставки.pdf 30.7.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: Решение за определяне на изпълнител №552_02.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №552_02.10.2018 .pdf 30.7.2021 г.

Протокол/доклад № / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3_ДГ.pdf 30.7.2021 г.

Протокол/доклад № / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: Протокол №4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4_ДГ.pdf 30.7.2021 г.

Протокол/доклад № / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад _01.10.2018 г..pdf 30.7.2021 г.

Съобщение на основание чл.43, ал.4 от ЗОП № / 8.10.2018 г.

Публикувано на: 08.10.2018 г.
Коментар: Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП - "БИС"ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Бис .pdf 30.7.2021 г.

Съобщение на основание чл.43, ал.4 от ЗОП № / 8.10.2018 г.

Публикувано на: 08.10.2018 г.
Коментар: Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП-Кооперация "Панда"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Кооперация Панда.pdf 30.7.2021 г.

Съобщение на основание чл.43, ал.4 от ЗОП № / 8.10.2018 г.

Публикувано на: 08.10.2018 г.
Коментар: Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП-"СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Смарт Бизнес къмпани.pdf 30.7.2021 г.

Съобщение на основание чл.43, ал.4 от ЗОП № / 8.10.2018 г.

Публикувано на: 08.10.2018 г.
Коментар: Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП -"ЛИДЕР КОНСТРУКТ"ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Лидер Конструкт.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Коментар: Договор №95-114_20.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №95-114_20.11.2018_ОП3.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Коментар: Договор №*93-114_20.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №93-114_20.11.2018_ОП1.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Коментар: Договор №94-114_20.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №94-114_20.11.2018 _ОП2.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 26.8.2019 г.

Публикувано на: 26.08.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 94-114/20.11.2018
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_приключил_договор.pdf 30.7.2021 г.