е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-4 / 5.2.2019 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: Проектиране, изграждане на нов и реконструкция и рехабилитация на съществуващ водопровод в с. Яхиново, Община Дупница - Първи етап.

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635393136
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания за участие , Яхиново.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Челна страница - утвърдени указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Челна страница - Утвърдени указания.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn.specifikaciq.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Критерии за възлагане на обществената поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Kriterii za vuzlagane.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) IX РАЗДЕЛ - Образци за попълване.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Техническо задание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо задание.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Схема
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Yahinovo-Vod-1etap -IV VARIANT-Situacia VIK.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Прогнозна количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Yahinovo-KS-етап-1.xlsx 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат word
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЕЕДОП - Образец 1.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат pdf. и XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ЕЕДОП - формат pdf. и XML.zip 21.1.2021 г.

Решение за откриване № 4 / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-31 / 27.2.2019 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на постъпило запитване с.Яхиново.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Протокол 1 от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_1_Яхиново.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 18.4.2019 г.

Публикувано на: 18.04.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени Яхиново.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 7.6.2019 г.

Публикувано на: 07.06.2019 г.
Коментар: Протокол 2 от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2.Iahinovo.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 7.6.2019 г.

Публикувано на: 07.06.2019 г.
Коментар: Протокол 3 от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3.Iahinovo.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 7.6.2019 г.

Публикувано на: 07.06.2019 г.
Коментар: Протокол 4 от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_4_Iahinovo.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 27 / 7.6.2019 г.

Публикувано на: 07.06.2019 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 27 от 06.06.2019 г..pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Коментар: Информация за производство при обжалване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация при обжалване.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 За профила КОР.rar 21.1.2021 г.