е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Пазарни консултации ПК-3-2018 / 25.6.2018 г.

Провеждане на пазарни консултации във връзка с кандидатствване на Община Белослав с проектно предложение "Рехабилитация и обновяване на площадно пространство за широко обществено ползване на с. Езерово, община Белослав и паркова зона в кв. "Акации", гр. Белослав" по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 - Площи "Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: Обява за провеждане на пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява_пазарни консултации.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: Приложение 3 - Техническа спецификация за провеждане на пазарни консълтации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа_спецификация_парк.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци за участие.rar 18.1.2021 г.

Оферта на доставчик № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Оферти на участници в провеждането на пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Оферти.rar 18.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Протокол на комисия, назначена за разглеждане на постъпили оферти при провеждане на пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол на комисия.pdf 18.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Доклад за извършена работа
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад_от председател _паркова_зона.pdf 18.1.2021 г.

Решение № / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Решение за определяне на стойност за разходите, свързани със СМР
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_18_001_опрделяне стойност.pdf 18.1.2021 г.