е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-97 / 3.11.2014 г.

:"Обучения за придобиване на ключови компетенции", включващо следните обученията: "Адаптивност и прилагане на иновативни решения", "Стратегическо лидерство", "Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация", за реализацията на проект: "Община Роман- по-компетентни и мотивирани общински служители", по Приоритетна ос ІI "Управление на човешките ресурси", Подприоритет: 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация", финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: 17.1.2021 г.

Документация за участие № 0400-97 / 3.11.2014 г.

Публикувано на: 03.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 публична покана 1.fed 17.1.2021 г.

Документация за участие № 0400-97 / 3.11.2014 г.

Публикувано на: 03.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация публична покана.doc 17.1.2021 г.

Други документи № 0400-97 / 3.11.2014 г.

Публикувано на: 03.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение_за_покана.pdf 17.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 0400-97 / 10.11.2014 г.

Публикувано на: 10.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor-ROMAN.doc 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 0400-97 / 2.12.2014 г.

Публикувано на: 02.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 0400-97 / 14.1.2015 г.

Публикувано на: 14.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор_с_РИВ_Консулт (1).pdf 17.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-97 / 1.6.2015 г.

Публикувано на: 01.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) рив консулт.jpg 17.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-97 / 2.9.2015 г.

Публикувано на: 02.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обучение м. август.jpg 17.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-97 / 2.9.2015 г.

Публикувано на: 02.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обучение м. юли.jpg 17.1.2021 г.