е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-10 / 4.6.2015 г.

"Възлагане на допълнителни видове СМР на обект: "Изграждане на Културен център - гр. Бяла", поради непредвидени обстоятелства по време на строителство на обекта"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 5.6.2015 г.

Публикувано на: 05.06.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 272/05.06.2015г. за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение доп. СМР КЦ.PDF 26.1.2021 г.

Покана № 2 / 5.6.2015 г.

Публикувано на: 05.06.2015 г.
Коментар: Покана изх. № РД 7000 - 414/05.06.2015г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана доп. СМР КЦ.PDF 26.1.2021 г.

Приложения към покана № 3 / 5.6.2015 г.

Публикувано на: 05.06.2015 г.
Коментар: Образци на документи, проект на договор; КСС; Уникален номер на поръчката в РОП - 00541 - 2015 - 0008; Срок за представяне на оферта: 17.06.2015г. до 17:00 часа; Отваряне на офертата и провеждане на договарянето 18.06.2015 г. от 11:00 часа;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложения към покана.zip 26.1.2021 г.

Становище по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП № 4 / 17.6.2015 г.

Публикувано на: 17.06.2015 г.
Коментар: Становище изх. № Е - 31 - 00 - 030493 от 09.06.2015г. на АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.PDF 26.1.2021 г.

Доклад на комисия № 5 / 22.6.2015 г.

Публикувано на: 22.06.2015 г.
Коментар: Доклад от дейността на комисия, определена със заповед № РД 07 00 - 304/18.06.2015 г. на Заместник-Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад на комисия.PDF 26.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 6 / 22.6.2015 г.

Публикувано на: 22.06.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 311/22.06.2015 г. за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.PDF 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 25.8.2015 г.

Публикувано на: 25.08.2015 г.
Коментар: Договор за изпълнение рег. № 20 - 125/24.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за изпълнение.PDF 26.1.2021 г.

Приложения към договор № 8 / 25.8.2015 г.

Публикувано на: 25.08.2015 г.
Коментар: Приложения към договор рег. № 20 - 125/24.08.2015г. (Техническо предложение, Ценово предложение в т. ч. КСС)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения към договор.PDF 26.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 9 / 26.8.2015 г.

Публикувано на: 26.08.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор за изпълнение рег. № 20 - 125/24.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за сключен договор.PDF 26.1.2021 г.

Гаранции № 10 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Коментар: Банкова гаранция за изпълнение на "ОБЕДИНЕНИЕ КЦ-БЯЛА 2013" ДЗЗД ( внесена от "ОДЕСОССТРОЙ" ООД), издадена от "АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД - реф. № 10/11550 /07.07.2015 г. за сумата в размер на 3 898,15 /Три хиляди осемстотин деветдесет и осем лева и петнадесет стотинки/ лева по договор рег. № 20 - 125/24.08.2015 г. е отписана счетоводно с писмо вх. РД 0800 - 36/16.05.2016г., поради изтекъл срок на валидност на гаранцията.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Писмо гаранция.pdf 26.1.2021 г.

фактура № / 9.11.2016 г.

Публикувано на: 09.11.2016 г.
Коментар: плащания по -ф-ри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълн.СМР Култ.ц-р дог.20-125-2015.xlsx 26.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 11 / 17.1.2017 г.

Публикувано на: 17.01.2017 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор изх. № РД 24 00 - 28/17.01.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация изпълнен договор.pdf 26.1.2021 г.