е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-13 / 30.5.2017 г.

00384-2017-0008 "Доставка на материали и оборудване по проект "Център за социално включване "Аз и моето семейство", необходими и произтичащи от дейности, свързани с изпълнение на проект "Център за социално включване "Аз и моето семейство", по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.004-0060-C01, по приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" по три обособени позиции: Обособена позиция №1 "Канцеларски, офис материали и книжарски стоки"; Обособена позиция №2 "Учебни пособия, помагала и материали за работа"; Обособена позиция №3 "Оборудване и обзавеждане".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 доставка център СВ.rar 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 27.6.2017 г.

Публикувано на: 27.06.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение Ценови.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 28.8.2017 г.

Публикувано на: 28.08.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-1.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 28.8.2017 г.

Публикувано на: 28.08.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-2.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 28.8.2017 г.

Публикувано на: 28.08.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-3.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 11 / 28.8.2017 г.

Публикувано на: 28.08.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 12 / 4.4.2018 г.

Публикувано на: 04.04.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-1.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 13 / 4.4.2018 г.

Публикувано на: 04.04.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-2.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № 14 / 4.4.2018 г.

Публикувано на: 04.04.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-3.pdf 25.1.2021 г.