е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-16 / 20.4.2018 г.

00384-2018-0010 "Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за благоустрояване и обновяване на паркове и градини в гр. Бяла Слатина и упражняване на авторски надзор" за кандидатстване с проектно предложение по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 - площи "Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение" по Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 24.4.2018 г.

Публикувано на: 24.04.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 27.4.2018 г.

Публикувано на: 27.04.2018 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за одобряване на обявление за изменение.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 6.6.2018 г.

Публикувано на: 06.06.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 12.6.2018 г.

Публикувано на: 12.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 12.6.2018 г.

Публикувано на: 12.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 12.6.2018 г.

Публикувано на: 12.06.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Зелена идея - Русе.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 9 / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 10 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №1.pdf 26.1.2021 г.