е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-1 / 20.1.2016 г.

Проекто - проучвателни работи на обект "Укрепване на местност "Шергурна", гр. Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Публична покана № 1 / 27.1.2016 г.

Публикувано на: 27.01.2016 г.
Коментар: Публична покана с уникален код 9049882 от 27.01.2016г. на портала за обществени поръчки
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публична покана.PDF 26.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 27.1.2016 г.

Публикувано на: 27.01.2016 г.
Коментар: Съдържание; Техническо задание и виза за проектиране; Указание за участие и методика за оценка на офертите; Образци на документи и проект на договор. Срок на валидност на публичната покана: 19.02.2016г.; Краен срок за получаване на оферти: 19.02.2016г. - 17:00 ч.; Отваряне на офертите 22.02.2016г. - 13:00ч.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 29.1.2016 г.

Публикувано на: 29.01.2016 г.
Коментар: Разяснение изх. № РД 9100 - 3 /29.01.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение.pdf 26.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 4 / 8.3.2016 г.

Публикувано на: 08.03.2016 г.
Коментар: Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 0700 - 38 от 27.01.2016 г. на Заместник - кмета на Община Бяла за получаване, разглеждане и оценка на подадените оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 26.1.2021 г.

Договор № 5 / 14.3.2016 г.

Публикувано на: 14.03.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 15/14.03.2016г. и приложения към него (Ценова оферта на изпълнителя и Задание за проектиране)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 26.1.2021 г.

Договор № 6 / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Договор за подизпълнител - геодезия "Кадекс" ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за подизпълнение геодезия.pdf 26.1.2021 г.

Договор № 7 / 15.3.2016 г.

Публикувано на: 15.03.2016 г.
Коментар: Договор за подизпълнител - Геология "Ки М - Геология" ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за подизпълнение геология.pdf 26.1.2021 г.

Гаранции № 8 / 5.7.2016 г.

Публикувано на: 05.07.2016 г.
Коментар: Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20 - 15/14.03.2016 г. Гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20 - 15/14.03.2015 г. на "ПРОЕКТ ТРОЙ" ЕООД - гр. Варна е освободена на 05.07.2016 г. (Заповед № РД 0700 - 311/05.07.2016г.) на основание чл. 6, ал. 7 от Договор рег. № 20 - 15/14.03.2016 г., поради приемане на извършената работа (приемо - предавателен протокол от 17.06.2016г.).
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед гаранция.pdf 26.1.2021 г.

фактура № / 9.11.2016 г.

Публикувано на: 09.11.2016 г.
Коментар: ф-ра
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 20-15-2016-Проектно-проучв.раб.Шергурна.xlsx 26.1.2021 г.