е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-14 / 28.8.2015 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване на IV- то класна пътна мрежа и улици в чертите на населените места на територията на община Бяла, включително платната за движение по републикански път в границите на град Бяла за експлоатационен сезон 2015/2016 год."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Публична покана № 1 / 3.9.2015 г.

Публикувано на: 03.09.2015 г.
Коментар: Публична покана с уникален код (ID) на портала за обществени поръчки 9045543 от 03.09.2015г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публична покана.PDF 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 3.9.2015 г.

Публикувано на: 03.09.2015 г.
Коментар: Съдържание, Техническа спецификация, Указание за участие, Методика за оценка на офертите, Образци на документи и проект на договор. Срок на валидност на публичната покана: 23.09.2015г.; Краен срок за получаване на оферти: 23.09.2015г. - 17:00ч.; Отваряне на офертите: 24.09.2015г. - 11:00ч.;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация Зимно 2015 - 2016.zip 21.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 3 / 29.9.2015 г.

Публикувано на: 29.09.2015 г.
Коментар: Протокол по чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 484/03.09.2015г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за получаване, разглеждане и оценка на подадените оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.PDF 21.1.2021 г.

Договор № 4 / 23.10.2015 г.

Публикувано на: 23.10.2015 г.
Коментар: Договор за изпълнение рег. № 20 - 157/21.10.2015г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор зимно.pdf 21.1.2021 г.

Приложения към договор № 5 / 23.10.2015 г.

Публикувано на: 23.10.2015 г.
Коментар: Приложения към договор (техническа спецификация; Техническа оферта; Ценова оферта; График наИзпълнителя, одобрен от Възложителя;)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения към договр.pdf 21.1.2021 г.

фактура № / 9.11.2016 г.

Публикувано на: 09.11.2016 г.
Коментар: ф-ри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 20-157-2015-Зимнопод.и снегопоч.2015-2016.xlsx 21.1.2021 г.