е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-20 / 5.7.2018 г.

Публично състезание с предмет: "Строителен надзор в изпълнение на проекти "Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница" и "Подай ръка", финансирани по ОПРР 2014-2020 по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти при изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на Обединено детско заведение в ж.к. Бистрица, гр. Дупница"; Обособена позиция № 2: "Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти при изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на физкултурен салон в ОУ "Неофит Рилски" гр. Дупница"; Обособена позиция № 3 - "Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти при изпълнение на Изпълнение на проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор за изграждане на ново Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места в гр. Дупница; Обособена позиция № 4 - "Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти при изпълнение на Изпълнение на проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор при ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на ЦСРИ гр. Дупница".

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538393630
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Решение за откриване № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Общи условия, указания и образци.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Заглавна страница-указания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Zaglavna str.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 16.1.2021 г.

Решение за прекратяване № 44 / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Коментар: Решение за прекратяване-чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 44_Строителен надзор_прекратяване на процедура.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-128(2) / 17.8.2018 г.

Публикувано на: 17.08.2018 г.
Коментар: Обявление за прекратяване на поръчката
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП-20.pdf 16.1.2021 г.