е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-20 / 8.11.2019 г.

Доставка на текстилни изделия в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001-С03 "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Решение АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_D_20_.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_D_20.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 13.11.2019 г.

Публикувано на: 13.11.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq_D_20_.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 13.11.2019 г.

Публикувано на: 13.11.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 13.11.2019 г.

Публикувано на: 13.11.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.zip 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 18.12.2019 г.

Публикувано на: 18.12.2019 г.
Коментар: Съобщение за ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ceni_D_20.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 27.12.2019 г.

Публикувано на: 27.12.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 27.12.2019 г.

Публикувано на: 27.12.2019 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 27.12.2019 г.

Публикувано на: 27.12.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad_.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 27.12.2019 г.

Публикувано на: 27.12.2019 г.
Коментар: Решение 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_42_.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 31.1.2020 г.

Публикувано на: 31.01.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_PIP_Tekstil_.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 12 / 31.1.2020 г.

Публикувано на: 31.01.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazl_por_D_20.pdf 21.1.2021 г.