е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-11 / 13.6.2017 г.

"Изпълнение на инженеринг на обекти по проект BG16RFOP001-1.029-0002 Интегриран градски транспорт на град Дупница, по Оперативна програма Региони в растеж, приоритетна ос Устойчиво и интегрирано градско развитие, Процедура изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-дупница", по две Обособени позиции

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333436383833
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Коментар: Документация за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация по ОП.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 04_TehnSpec_op_1.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация по ОП.2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 04_TehnSpec_op_2 .pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci-5.docx 18.1.2021 г.

Други документи № / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Коментар: Образец ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 05_Obrazec 2 - ESPD - BG-1.doc 18.1.2021 г.

Други документи № / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Коментар: Схеми и скици част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 схеми и скици.rar 18.1.2021 г.

Други документи № / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Коментар: Схеми и скици част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 схеми и скици 2.rar 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 15 / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie int.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-71-(1) / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie int.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-47 / 19.6.2017 г.

Публикувано на: 19.06.2017 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване по обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie IGT.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Коментар: Съобщение за спиране на действия свързани с обществената поръчка поради постъпила жалба
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-50 / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване по обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie.pdf 18.1.2021 г.

Решение за прекратяване № 25/16.08.2017 г. / 16.8.2017 г.

Публикувано на: 16.08.2017 г.
Коментар: Решение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване № 25.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 1.9.2017 г.

Публикувано на: 01.09.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка - прекратяване import 803548
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.za.vuzl.poruchka.pdf 18.1.2021 г.