е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-31 / 1.11.2017 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.029-0002 "ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ГРАД ДУПНИЦА", ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ", ПРИОРИТЕТНА ОС "УСТОИ?ЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ", ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020-ДУПНИЦА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.inj.IGT.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Указания за участие 1 стр.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazanie1str.podpis.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация по обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TehnSpec_op 1.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация по обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TehnSpec_op_2.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Методика за оценка на офертите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Проект на договор по обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt_na_dogovor_OP1.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Проект на договор по обособена позиция
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt_na_dogovor_OP2.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Образец №1 - ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.1_EEDOP.doc 16.1.2021 г.

Други документи № / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Образец №2 - Предложение за изпълнение на поръчката
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.2_Predl_izpulnenie_na_poruchkata.doc 16.1.2021 г.

Други документи № / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Образец №3 - Декларация за запознаване с условията на проекта на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.3_Dekl.uslovia_dogovor.doc 16.1.2021 г.

Други документи № / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Образец №4 - Декларация за срока на валидност на офертата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.4_Dekl._srok_validnost_oferta.doc 16.1.2021 г.

Други документи № / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Образец №5 - Декларация по чл.39, ал.3 б. "Д" от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.5_Dekl._chl.39_3_d_PPZOP.doc 16.1.2021 г.

Други документи № / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Образец №4 - Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.6_Dekl.chl.102_1_ZOP.doc 16.1.2021 г.

Други документи № / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Образец №6 - Ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.7_Cenova oferta.doc 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazania_za_uchastie_IGT.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 схеми и скици 2.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 схеми и скици .rar 16.1.2021 г.

Решение за откриване № 41 / 1.11.2017 г.

Публикувано на: 01.11.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie IGT.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 13.11.2017 г.

Публикувано на: 13.11.2017 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 17.11.2017 г.

Публикувано на: 17.11.2017 г.
Коментар: Съобщение за спиране на процедурата на основание чл. 203, ал. 2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie spirane.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 27.11.2017 г.

Публикувано на: 27.11.2017 г.
Коментар: Информация за производство по обжалване към АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съдържание на документ.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Коментар: Приложение към разяснение с Изх. № 91-00-88 / 08.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение към разяснение по документация за участие.jpg 16.1.2021 г.

Други документи № 20 / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-87 / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Коментар: Разяснение за подготовка и подаване на ЕЕДОП в електронен вид
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение за подготовка и подаване на ЕЕДОП в електронен вид.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-88 / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Коментар: Разяснение по документацията за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение по документация Изх. № 91-00-88.pdf 16.1.2021 г.

Решение за прекратяване № 36 / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Коментар: Решение за прекратяване на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП по обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 36 OP 2.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка по ОП.2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.vuzl.poruchka OP.2.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Коментар: Протокол 2 от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_30.07.2018 _2_.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-114 / 15.8.2018 г.

Публикувано на: 15.08.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prikl.dogovor.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 30.8.2018 г.

Публикувано на: 30.08.2018 г.
Коментар: Протокол 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_5_24.08.pdf 16.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 30.8.2018 г.

Публикувано на: 30.08.2018 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-е за класиране_ИГТ.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 30.8.2018 г.

Публикувано на: 30.08.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_29.06.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 30.8.2018 г.

Публикувано на: 30.08.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_09.08.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 30.8.2018 г.

Публикувано на: 30.08.2018 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_4_10.08.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка по ОП.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.vuzl.poruchka OP.1.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Коментар: Обявление за изменение и допълнителна информация на Обявление за възложена поръчка по ОП.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Popravka na Obqcl.vuzl.poruchka Op.1.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Коментар: Договор Оп.1 с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor.rar 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор по обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prikl.dogovor.pdf 16.1.2021 г.