е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-2 / 12.12.2014 г.

"Доставка на Драгажна машина - Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 15.12.2014 г.

Публикувано на: 15.12.2014 г.
Коментар: Решение № РД 0700-657/15.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 15.12.2014 г.

Публикувано на: 15.12.2014 г.
Коментар: Обявление за поръчка с уникален № в РОП 00541-2014-0017
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 15.12.2014 г.

Публикувано на: 15.12.2014 г.
Коментар: Техническа спецификация, Указания за участие, методика за оценка на офертите, Образци на документи и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.rar 23.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 4 / 18.12.2014 г.

Публикувано на: 18.12.2014 г.
Коментар: Становище изх. № ПК-Р-9 на АОП за осъществен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище АОП.PDF 23.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 5 / 18.12.2014 г.

Публикувано на: 18.12.2014 г.
Коментар: Доклад за законосъобразност изх. № ПК-Р-9/17.12.2014 от предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад АОП.PDF 23.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 8.1.2015 г.

Публикувано на: 08.01.2015 г.
Коментар: Отговор на запитване с вх. № РД 7000-10/07.01.2015
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения по документация.PDF 23.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 7 / 10.2.2015 г.

Публикувано на: 10.02.2015 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисията за разглеждане и оценка на офертите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.PDF 23.1.2021 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 8 / 24.3.2015 г.

Публикувано на: 24.03.2015 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 26 от 30.01.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Пржотокол № 2.PDF 23.1.2021 г.

Решение за прекратяване на процедура № 9 / 24.3.2015 г.

Публикувано на: 24.03.2015 г.
Коментар: Решение № РД 07 00 - 93/24.03.2015 г.за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № РД 0700-657/15.12.2014
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване.PDF 23.1.2021 г.

Гаранции № 10 / 9.4.2015 г.

Публикувано на: 09.04.2015 г.
Коментар: Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие Гаранциите за участие на "КЕЙБЪЛ ТЕХ" ООД и "ХИДРОРЕМОНТ - ИГ" ООД са освободени на 08.04.2015 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, поради изтичане на срока за обжалване на Решение № РД 0700 - 93 от 24.03.2015 г. за прекратяване на процедурата.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Гаранции за участие.doc 23.1.2021 г.

фактура № 11 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Коментар: по договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дост.на драг.машина.xlsx 23.1.2021 г.