е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-10 / 28.3.2018 г.

Обява с предмет:Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Център за настаняване на деца от семеен тип" по проект BG16RFOP001-5.001-0038 "Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница", изпълняван посредством Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0038 - СО1 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца" по две обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Други документи № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Информация за публикувана в АОП обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva CNST.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация ЦНСТ1.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Проект на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор -ДЦ.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci_.docx 7.5.2021 г.

Обявление за ОП № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqava_доставка.pdf 7.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 2.4.2018 г.

Публикувано на: 02.04.2018 г.
Коментар: Разяснение по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor.dostavka.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол1.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 - Доставка ЦНСТ.Заличен.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 28.9.2018 г.

Публикувано на: 28.09.2018 г.
Коментар: Договор по обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договорОП1_cor.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 28.9.2018 г.

Публикувано на: 28.09.2018 г.
Коментар: Договор по обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договорОП2 (1)_cor.pdf 7.5.2021 г.