е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-15 / 4.6.2018 г.

Публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ДУПНИЦА", ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 "Инженеринг - проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на обединено детско заведение в ж.к. Бистрица, гр. Дуница" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 "Инженеринг - на проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на физкултурен салон в ОУ "Неофит Рилски" гр. Дупница"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq 04.06.2018.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 16.1.2021 г.

Други документи № / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: Техническа документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 техн. док.7z 16.1.2021 г.

Други документи № / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП (espd - request)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 16.1.2021 г.

Решение за откриване № 19/04.06.2018 г. / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-106/1/ 04.06.2018 г. / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 21 / 11.6.2018 г.

Публикувано на: 11.06.2018 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за промяна.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-90/13.06.2018 г. / 13.6.2018 г.

Публикувано на: 13.06.2018 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor 1.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 1 / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 инженеринг образователна - За профила.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-115 / 17.8.2018 г.

Публикувано на: 17.08.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за отваряне на ценови оферти - за профила.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 11.9.2018 г.

Публикувано на: 11.09.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 за профила.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 11.9.2018 г.

Публикувано на: 11.09.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 за профила.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 11.9.2018 г.

Публикувано на: 11.09.2018 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 4 за профила.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 11.9.2018 г.

Публикувано на: 11.09.2018 г.
Коментар: Протокол 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 5 за профила.pdf 16.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 53 / 11.9.2018 г.

Публикувано на: 11.09.2018 г.
Коментар: Решение за класиране и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране и избор на изпълнител.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 31.10.2018 г.

Публикувано на: 31.10.2018 г.
Коментар: Договор с приложения по обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor_Op.1_cor.rar 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 31.10.2018 г.

Публикувано на: 31.10.2018 г.
Коментар: Договор с приложения по обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor.op2_cor.rar 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-186 / 31.10.2018 г.

Публикувано на: 31.10.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка за обособена позиция 1 и 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.vuzl.poruchka.inj.obraz.Op.1.2.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Коментар: Обявление за изпълнен договор - прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prikl.dogovor.OP.2.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Коментар: Допълнително споразумение - прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dop. sporazumenie prekratqvane OP.2_cor.pdf 16.1.2021 г.