е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публична покана ЗОП-ПП-2 / 12.4.2016 г.

"Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи, необходими на община Брусарци за кандидатстване по Мярка М07 - "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" на "Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-2 / 2 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-2 / 3 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-2 / 4 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-2 / 5 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-2 / 6 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-2 / ПП-11-4 / 1 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Коментар: Публична покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публична Покана-консултантски.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПП-2 / 7 / 11.5.2016 г.

Публикувано на: 11.05.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от комисия - 6-2-консултантски.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ПП-2 / ПП-11-18 / 8 / 11.5.2016 г.

Публикувано на: 11.05.2016 г.
Коментар: До всички заинтересовани
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПП-11-18-до вс.заинт. с протокол - 6-2-консултантски.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ПП-2 / ПП-11-24 / 9 / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Коментар: Заповед за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПП-11-24- Заповед за прекратяване-консултантски.pdf 5.1.2021 г.