е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-20 / 23.5.2018 г.

Събиране на оферти с обява №7/23.05.2018г. "Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за ремонт на общинска образователна инфраструктура - сгради на детска градина "Радост" гр. Бяла Слатина" и упражняване на авторски надзор" за кандидатстване с проектно предложение по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.004 - детска градина "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината" по Подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 6.6.2018 г.

Публикувано на: 06.06.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 6.6.2018 г.

Публикувано на: 06.06.2018 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 19.6.2018 г.

Публикувано на: 19.06.2018 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор БКЦ - Радост.pdf 23.1.2021 г.