е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-3 / 8.2.2016 г.

,,Допълнителна услуга по транспортиране на неопасни битови отпадъци от населените места на община Бяла до инсталация/съоръжение за оползотворяване и/или обезвреждането на отпадъци"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 10.2.2016 г.

Публикувано на: 10.02.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 56 от 10.02.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 24.1.2021 г.

Покана № 2 / 10.2.2016 г.

Публикувано на: 10.02.2016 г.
Коментар: Покана изх. № РД 9100 - 6 от 10.02.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 24.1.2021 г.

Приложения към покана № 3. / 10.2.2016 г.

Публикувано на: 10.02.2016 г.
Коментар: Приложения към покана изх. № РД 9100 - 6 от 10.02.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения към покана.docx 24.1.2021 г.

Становище по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП № 4 / 11.5.2016 г.

Публикувано на: 11.05.2016 г.
Коментар: Становище изх. № Е - 31 - 00 - 007900 от 10.05.2016 г. на АОП за осъществен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.PDF 24.1.2021 г.

Доклад на комисия № 5 / 16.5.2016 г.

Публикувано на: 16.05.2016 г.
Коментар: Доклад на комисия, назначена със заповед Заповед № РД 07 00 - 79/26.02.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла - Костадин Самарджиев
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад комисия.pdf 24.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 6 / 16.5.2016 г.

Публикувано на: 16.05.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 209 от 16.05.2016г. за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 24.1.2021 г.

Договор № 7 / 19.5.2016 г.

Публикувано на: 19.05.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20-36 от 19.05.2016г. и приложения към него (Ценово предложение на изпълнителя; Техническо предложение на изпълнителя; Протокол от договарянето;)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 24.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 8 / 19.5.2016 г.

Публикувано на: 19.05.2016 г.
Коментар: Информация за сключен договор рег. № 20 - 36 от 19.05.2016г. (АОП)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация договор.PDF 24.1.2021 г.

фактура № / 9.11.2016 г.

Публикувано на: 09.11.2016 г.
Коментар: ф-ри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 20-36-2016-Технокар-транспорт.на бит.отпад..xlsx 24.1.2021 г.

Допълнително споразумение № 9 / 28.3.2017 г.

Публикувано на: 28.03.2017 г.
Коментар: Допълнително споразумение № 1, рег. № 20-26(1)/24.03.2017г. към договор рег. № 20-36/19.05.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение сметоизвозване.pdf 24.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 10. / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор.pdf 24.1.2021 г.