е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-48 / 21.10.2019 г.

публично състезание с предмет: "ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДРОЗ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО КРАЙНИЦИ, ОБЩИНА ДУПНИЦА"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333734393137
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци Крайници.docx 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Коментар: Техническо решение с.Крайници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо решение с. Крайници.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Коментар: еЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект на договор с.крайници водопровод.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Коментар: Технически параметри СМР
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) технически параметри СМР.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) указания за участие водопровод с. крайници.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Коментар: Параметри записка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) параметри записка.pdf 20.6.2021 г.

Решение за откриване № 46 / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура, публично състезание с предмет:"Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителни работи) за реконструкция на водопроводната мрежа на село Крайници, община Дупница"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 20.6.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-259-(1) / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Коментар: Обявление за поръчка, публично състезание с предмет: "Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителни работи) за реконструкция на водопроводната мрежа на село Крайници, община Дупница"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 4.11.2019 г.

Публикувано на: 04.11.2019 г.
Коментар: Допълнително представени Чертежи 1,2 ,3 4, и 5 след промяна с решение 49/04.11.2019 г,
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Новоприкачени Чертежи №1, 2, 3, 4 и 5.rar 20.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 4.11.2019 г.

Публикувано на: 04.11.2019 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор_Водопровод_Крайници.pdf 20.6.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 49 / 4.11.2019 г.

Публикувано на: 04.11.2019 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Реш. за изменение.pdf 20.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 7.11.2019 г.

Публикувано на: 07.11.2019 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор 2. Крайници.pdf 20.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Raziasnenie3.pdf 20.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Приложение №1 - към разяснение от 11.11.2019 г, - Образец №4 'Нов образец на ценово предложение"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №1 - Нов коригиран Образец №4 - ценово предложение.docx 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 3.12.2019 г.

Публикувано на: 03.12.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_1_Крайници.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 7.5.2020 г.

Публикувано на: 07.05.2020 г.
Коментар: Протокол на осн. чл. 181, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол чл. 181.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 7.5.2020 г.

Публикувано на: 07.05.2020 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проткол 2.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 7.5.2020 г.

Публикувано на: 07.05.2020 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 20.6.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 7.5.2020 г.

Публикувано на: 07.05.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № / 3.6.2020 г.

Публикувано на: 03.06.2020 г.
Коментар: Информация при производство по обжалване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инфо.обжалване АОП.pdf 20.6.2021 г.

Обявление за ОП № / 26.8.2020 г.

Публикувано на: 26.08.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.vuzl.poruchka.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 26.8.2020 г.

Публикувано на: 26.08.2020 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor.rar 20.6.2021 г.