е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-95 / 11.7.2018 г.

"Доставка на спортни пособия и на оборудване за детска площадка по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020" по две обособени позиции" Обособена позиция №1 "Спортни пособия за проект BG05M2OP001-3.001-0017-C01 "Заедно сме по-добри" Обособена позиция №2 "Оборудване за детска площадка за проект BG05M2OP001-3.002-0324-C01 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.8.2018 г.
Файлове актуални към: 19.8.2018 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Р-22.pdf 19.8.2018 г.

Обявление № 2 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление 12-00-170.pdf 19.8.2018 г.

Документация за участие № 3 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.8.2018 г.