е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-6 / 3.4.2015 г.

Възлагане на допълнителни видове СМР на обект: "Рехабилитация и модернизация на спортен комплекс "Черноморец" в гр. Бяла", поради непредвидени обстоятелства по време на строителство на обекта

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 8.4.2015 г.

Публикувано на: 08.04.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 118/08.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.PDF 26.1.2021 г.

Покана № 2 / 8.4.2015 г.

Публикувано на: 08.04.2015 г.
Коментар: Покана изх. № РД 7000 - 251/08.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.PDF 26.1.2021 г.

Приложения към покана № 3 / 8.4.2015 г.

Публикувано на: 08.04.2015 г.
Коментар: Образци на документи, КСС и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложения към покана.zip 26.1.2021 г.

Становище по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП № 4 / 16.4.2015 г.

Публикувано на: 16.04.2015 г.
Коментар: Становище изх. № Е - 31 - 00 - 020117 от 15.04.2015 г. на АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище ПК.PDF 26.1.2021 г.

Доклад на комисия № 5 / 27.4.2015 г.

Публикувано на: 27.04.2015 г.
Коментар: Доклад от дейността на комисията, определена със Заповед № РД 0700 - 166/24.04.2015г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад на комисия.PDF 26.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 6 / 27.4.2015 г.

Публикувано на: 27.04.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 171/27.04.2015 г. за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.PDF 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 25.5.2015 г.

Публикувано на: 25.05.2015 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 80/20.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.PDF 26.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 8 / 25.5.2015 г.

Публикувано на: 25.05.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор рег. № 20 - 80/20.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация договор.PDF 26.1.2021 г.

Гаранции № 9 / 25.8.2015 г.

Публикувано на: 25.08.2015 г.
Коментар: Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20 - 80/20.05.2015 г. Банковата гаранция за изпълнение по Договор рег. № 20 - 80/20.05.2015 г. на "ТОРКРЕТ" ЕООД - гр. Бургас е освободена на 25.08.2015 г. (Върнат е оригиналът на Банковата гаранция с писмо изх. № РД 70 00 - 666/25.08.2015г.) на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 10, ал. 5 от Договор рег. № 20 - 80/20.05.2015 г. , поради получаване на Разрешение за ползване на обекта.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Писмо връщане на оригинал на гаранция.PDF 26.1.2021 г.

фактура № / 9.11.2016 г.

Публикувано на: 09.11.2016 г.
Коментар: плащания по ф-ри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Рехаб.и модерн.на спорт.к-с Черном.СМР-допълн.дог.20-80-2015.xlsx 26.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 10 / 17.1.2017 г.

Публикувано на: 17.01.2017 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор изх. № РД 2400 - 30/17.01.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор.pdf 26.1.2021 г.