е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 00253-2014-0010 / 1.12.2014 г.

Извършване на строително-монтажни дейности на обект „Пункт за управление на животински отпадъци“ по договор № 06/321/01694 с наименование на проекта „Пункт за управление на животински отпадъци“ в гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони” на ПРСР 2007-2013 г.“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: