е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Пазарни консултации ПК-1 / 23.6.2017 г.

"Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект "СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обявление № / 23.6.2017 г.

Публикувано на: 23.06.2017 г.
Коментар: ОбяваНа основание чл. 29, ал.17 от Наредба № 12/2016 г. на МЗХ офертите на потенциалните оференти в настоящите пазарни консултации по чл.44, ал.1 от ЗОП - ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВА_СМР_СУ.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.6.2017 г.

Публикувано на: 23.06.2017 г.
Коментар: Приложение № 3 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 3 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - СУ.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.6.2017 г.

Публикувано на: 23.06.2017 г.
Коментар: Приложение № 1 - Образец на Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 1 - Оферта_СМР_СУ.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.6.2017 г.

Публикувано на: 23.06.2017 г.
Коментар: Приложение № 2 - Количествена сметка - Приложение към оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 2 KSS СОУ.xls 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Коментар: Входящ регистър на постъпили оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Входящ регистър - оферти.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Коментар: Оферта от "РИС" ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта РИС ООД.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Коментар: Оферта от "ПОЛИ ЙОРД" ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта от ПОЛИ ЙОРД ЕООД.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Коментар: Оферта от "БАЛКАНСКИ" ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта БАЛКАНСКИ ООД.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Коментар: Протокол на комисия (за разглеждане на постъпилите оферти )
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол на Комисия.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Коментар: Заповед № 456/04.07.2017 за назначаване на комисия за разглеждане на постъпилите оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад от председател.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Коментар: Решение № 15/04.07.2017 г. за класиране и определяне стойността на разхода за инвестицията, заявена за финансиране по проект "Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект "СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав" за кандидатстване по Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_определяне на разход.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Коментар: Доклад от Председател на комисия до Кмета на община Белослав
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад от председател.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Коментар: Декларации от членове на комисия - чл. 103, ал. 2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Декларации от комисия_чл. 103, ал. 2 от ЗОП.pdf 25.1.2021 г.