е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2019-0005 / 8.10.2019 г.

"СМР по обособени позиции в изпълнение на проект "Обновяване на площадно и парково пространство в гр. Угърчин, с. Лесидрен и с. Кирчево" №BG06RDNP001-7.006-0040-C01: Обособена позиция №1 "Благоустрояване и озеленяване на обществен парк в гр. Угърчин, община Угърчин"; Обособена позиция №2 "Благоустрояване и озеленяване на обществен парк в с. Лесидрен, община Угърчин"; Обособена позиция №3 "Благоустрояване на обществен площад в с. Кирчево, община Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333734333439
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Коментар: Обявление 937564
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SKM_C224e19100810310.pdf 30.7.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Коментар: Решение 937562
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SKM_C224e19100810320.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SKM_C224e19100810290.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Коментар: Работен проект с. Лесидрен
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RABOTEN PROEKT LESIDREN.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Коментар: Работен проект гр. Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RABOTEN PROEKT UGARCHIN.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Коментар: Работен проект с. Кирчево
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RABOTEN PROEKT KI.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Oбразци за попълване.rar 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 15.11.2019 г.

Публикувано на: 15.11.2019 г.
Коментар: Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_отваряне_цени.pdf 30.7.2021 г.

Протокол/доклад № / 10.12.2019 г.

Публикувано на: 10.12.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 30.7.2021 г.

Протокол/доклад № / 10.12.2019 г.

Публикувано на: 10.12.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 30.7.2021 г.

Протокол/доклад № / 10.12.2019 г.

Публикувано на: 10.12.2019 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 30.7.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 10.12.2019 г.

Публикувано на: 10.12.2019 г.
Коментар: Решение №350
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 21.2.2020 г.

Публикувано на: 21.02.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка №961370 от 21.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_за_възложена_поръчка961370.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 21.2.2020 г.

Публикувано на: 21.02.2020 г.
Коментар: ДЮоговор 14-113
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 14-113.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 21.2.2020 г.

Публикувано на: 21.02.2020 г.
Коментар: Договор 15-113
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 15-113.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 21.2.2020 г.

Публикувано на: 21.02.2020 г.
Коментар: Договор 16-113
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 16-113.pdf 30.7.2021 г.