е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-3 / 23.2.2015 г.

"Поставяне и оборудване на обслужващи обекти за подпомагане дейността на рибарите в Община Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 25.2.2015 г.

Публикувано на: 25.02.2015 г.
Коментар: Решение № РД 07 00 - 63/25.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.PDF 23.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 25.2.2015 г.

Публикувано на: 25.02.2015 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 24 00 - 123/25.02.2015 г. - Уникален номер на поръчката в РОП 00541 - 2015 - 0003
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 23.1.2021 г.

Документация за участие № 3. / 25.2.2015 г.

Публикувано на: 25.02.2015 г.
Коментар: Съдържание, Техническа спецификация, Указания за участие, Образци на документи и проект на договор. Краен срок за получаване на оферти 06.04.2015г. - 17:00ч.; Отваряне на офертите 07.04.2015 г. - 13:00ч.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 23.1.2021 г.

Решение за промяна по чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП № 4 / 7.4.2015 г.

Публикувано на: 07.04.2015 г.
Коментар: Решение за промяна на обявени срокове № РД 0700 - 115/07.04.2015 г. - Нов срок за получаване на оферти - 23.04.2015 г., 17:00часа; Нов срок за отваряне на офертите - 24.04.2015 г. , 13:00 часа
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за удължаване на срокове.PDF 23.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 5. / 30.4.2015 г.

Публикувано на: 30.04.2015 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисията , определена със Заповед № РД 07 00 - 167/24.04.2015 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.PDF 23.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на Плик № 3 "Предлагана цена" на Участниците № 6. / 11.5.2015 г.

Публикувано на: 11.05.2015 г.
Коментар: Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Поставяне и оборудване на обслужващи обекти за подпомагане дейността на рибарите в Община Бяла", Община Бяла, в качеството и на Възложител, уведомява, че на 14.05.2015 г. от 11:00 часа, в заседателната зала на втори етаж в административната сграда на Община Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 29, гр. Бяла, Комисията, назначена със Заповед № РД 07 00 - 167 от 24.04.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на предложените оферти, ще пристъпи към отваряне на Плик №3 "Предлагана цена" на допуснатите участници. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отваряне на ценови оферти.doc 23.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 7. / 20.5.2015 г.

Публикувано на: 20.05.2015 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисията , назначена със Заповед №РД 0700 - 167/24.04.2015 г. за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.PDF 23.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 8. / 20.5.2015 г.

Публикувано на: 20.05.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 221/20.05.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за класиране на участниците и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.PDF 23.1.2021 г.

Договор № 9 / 24.6.2015 г.

Публикувано на: 24.06.2015 г.
Коментар: Договор за изпълнение рег. № 20 -89/23.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.PDF 23.1.2021 г.

Приложения към договор № 10 / 24.6.2015 г.

Публикувано на: 24.06.2015 г.
Коментар: Приложения към договор (техническа спецификация)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение към договор.PDF 23.1.2021 г.

Гаранции № 11 / 24.6.2015 г.

Публикувано на: 24.06.2015 г.
Коментар: Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на класирания на първо място участник Гаранцията за участие в размер на 1 000,00 (Хиляда) лева на класирания на първо място единствен участник "КЕЙБЪЛ ТЕХ" ООД - гр. Варна е освободена на 24.06.2015 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, поради сключване на договор за обществена поръчка Рег. № 20 - 89/23.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Гаранция за участие.doc 23.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 12 / 24.6.2015 г.

Публикувано на: 24.06.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор за изпълнение рег. № 20 - 89/23.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация договор.PDF 23.1.2021 г.

Гаранции № 13 / 28.12.2015 г.

Публикувано на: 28.12.2015 г.
Коментар: Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20 - 89/23.06.2015 г. Гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20 - 89/23.06.2015 г. на "КЕЙБЪЛ ТЕХ" ООД в размер на 3 501,00 /Три хиляди петстотин и един/ лева е освободена на 28.12.2015 г. (Заповед № РД 0700 - 660/28.12.2015г.) на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 11, ал. 5 от Договор рег. № 20 - 89/23.06.2015 г. , поради изпълнение на задълженията по договора (Приемо-предавателен протокол от 14.08.2015г.).
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед гаранция.pdf 23.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 30.12.2015 г.

Публикувано на: 30.12.2015 г.
Коментар: плащане по дог.20-89/2015
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Пост.и оборудв.на обсл.обекти за подпом.д-стта на рибари.xlsx 23.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 14 / 5.1.2016 г.

Публикувано на: 05.01.2016 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор рег. № 20 - 89/23.06.2015г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация изп. договор.pdf 23.1.2021 г.