е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-1 / 24.2.2020 г.

00384-2020-0001 Извършване на СМР в изпълнение на проект "Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина по договор №BG06RDNP001-7.008-0019-С01 от 13.11.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020" по обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Попица", Обособена позиция № 2: "Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Бъркачево", Обособена позиция № 3: "Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Алтимир", Обособена позиция № 4: "Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Галиче" и Обособена позиция № 5: "Доставка и монтаж на инверторни климатизатори в Административна сграда на кметство село Алтимир, Административна сграда на кметство село Бъркачево, Административна сграда на кметство село Галиче и Административна сграда на кметство село Попица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.4.2020 г.
Файлове актуални към: 2.4.2020 г.

Документация за участие № 1 / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 2.4.2020 г.