е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-11 / 17.4.2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за осигуряване на информация и комуникация в рамките на проект по проект BG16RFOP001-5.001-0038 "Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница", изпълняван посредством Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0038 - СО1 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001"Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца" , по две обособени позиции Обособена позиция № 1: "Изработване на брошури". Обособена позиция № 2: "Организиране на информационни и промоционални събития, поставяне на рекламно пано на билборд и табела, изработване на рол банер и разпространение на прессъобщения."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техн.сп.публичност.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) metodika.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci_.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Коментар: Проект на договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt_na_dogovor_OP1.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Коментар: Проект на договор за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt_na_dogovor_OP2.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 42-01-77-(1)/17.04.2018 г. / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Коментар: Информация за публикувана Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инф. за публ.Обява_ЦНСТ.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 42-01-77/17.04.2018 г. / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява-инф.и ком._ЦНСТ.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 42-01-77(2)/25.04.2018 г. / 25.4.2018 г.

Публикувано на: 25.04.2018 г.
Коментар: Информация за удължаване срока за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инф. за удъл.срока за подаване на оферти.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 1 / 11.6.2018 г.

Публикувано на: 11.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 Заличен!.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.заличен.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 17.7.2018 г.

Публикувано на: 17.07.2018 г.
Коментар: Договори и приложения ОП1 и ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договори ОП 1 и ОП 2_cor.rar 18.1.2021 г.