е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-13 / 5.9.2019 г.

Предмет на поръчката: [Предоставяне на консултантски услуги за нуждите на Община Кресна по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Консултантски услуги свързани с управление на одобрен проект "Реконструкция на улици в гр. Кресна: "Яне Сандански" от о.т.131 до о.т.1, "Влахински езера" от о.т.157 до о.т.149, "Пирин" от о.т.130 до о.т.136, "Спартак" от о.т.153 до о.т.151 и "Цар Самуил" от о.т.131 до о.т.135; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул. "Яне Сандански" от о.т.131 до о.т.1, ул. "Спартак" от о.т.153 до о.т.151, ул. "Цар Самуил" финансиран по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 улици "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони", Обособена позиция № 2: Консултантски услуги свързани с управление на одобрен проект "Открит обект за спортни дейности" финансиран по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.007 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 Спорт "Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони" ]

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiava.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Декларация Мерки изп. пари.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика Прил. 1.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС КУупр Кресна улици.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.9.2019 г.

Публикувано на: 06.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 17092019080831.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 15.11.2019 г.

Публикувано на: 15.11.2019 г.
Коментар: протокол от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокл консулт.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 7.1.2020 г.

Публикувано на: 07.01.2020 г.
Коментар: договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 5.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 7.1.2020 г.

Публикувано на: 07.01.2020 г.
Коментар: договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3.pdf 16.1.2021 г.