е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-43 / 10.10.2013 г.

"Избор на изпълнител за осъществяване на външен финансов одит по Проект: "Подготовка на инвестиционни проекти, включени в зоните за въздействие и постигане на готовност на Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период 2014-2020 г.", финансиран от ОП "Регионално развитие" 2007-2013"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 1.10.2020 г.
Файлове актуални към: