е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 02-ПС-2020 / 16.4.2020 г.

"СМР на обект "Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав.", в изпълнение на АДБФП № BG14MFOP001-4.006-0002-C01 за проект "Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав", по Мярка 2.1.1. "Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал от Стратегията за ВОМР на МИРГ "Варна, (Район "Аспарухово") -Белослав-Аксаково", по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация - МИРГ пазар_organized.pdf 15.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Проекти Част ВиК
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ЧАСТ ВиК.rar 15.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Проекти Част Ел.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ЧАСТ ЕЛ.rar 15.1.2021 г.

Решение № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Решение № 3/16.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 3_16.04.2020_общински пазар.pdf 15.1.2021 г.

Обявление № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Обявление/16.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_общински пазар.pdf 15.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Проекти Част СК
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ЧАСТ СК.rar 15.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Част Арх.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 част АРХ.rar 15.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Указание за участие-заглавна страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заглавна страница_общински пазар.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Указание за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания - РИБЕН ПАЗАР - МИРГ_dtt rev.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение КСС - към Ценово предложение.xlsx 15.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор-РИБЕН ПАЗАР-last.pdf 15.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Разрешение за поставяне
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разрешение за поставяне.pdf 15.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Становище на гл.архитект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище-залич..pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 15.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци-Рибен пазар.docx 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 8.5.2020 г.

Публикувано на: 08.05.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на Ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение Ценови.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1от 08.05.2020.pdf 15.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 15.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Протокол по чл.181 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол по чл.181 от ЗОП.pdf 15.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Коментар: Решение № 5 за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 5.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.6.2020 г.

Публикувано на: 24.06.2020 г.
Коментар: Договор № 74 - част1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 74 от 09.06.2020_СМР Пазар част 1.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.6.2020 г.

Публикувано на: 24.06.2020 г.
Коментар: Договор № 74- част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-р 74 от 09.06.2020_СМР Пазар част 2.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.6.2020 г.

Публикувано на: 24.06.2020 г.
Коментар: Договор № 74- част 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-р 74 от 09.06.2020_СМР Пазар част 3.pdf 15.1.2021 г.