е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-20 / 22.8.2017 г.

"ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ПО СМИСЪЛА НА ЗУТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.029-0002 "ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ГРАД ДУПНИЦА" ПО ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439303732
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 22.8.2017 г.

Публикувано на: 22.08.2017 г.
Коментар: Обявление за поръчка с import 801960
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie nadzor IPGVR.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 22.8.2017 г.

Публикувано на: 22.08.2017 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № / 22.8.2017 г.

Публикувано на: 22.08.2017 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Forms.docx 22.1.2021 г.

Други документи № / 22.8.2017 г.

Публикувано на: 22.08.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt_dogovor.pdf 22.1.2021 г.

Решение за откриване № 28 / 22.8.2017 г.

Публикувано на: 22.08.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура import 801959
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie nadzor IPGVR.pdf 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Разяснение по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie nadzor IPGVR.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Документация актуализирана след промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentaciq-izm.30.08.2017.docx 22.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 31 / 30.8.2017 г.

Публикувано на: 30.08.2017 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za izmenenie.pdf 22.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 11.9.2017 г.

Публикувано на: 11.09.2017 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1nadzor IPGVR.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 13.12.2017 г.

Публикувано на: 13.12.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie ceni.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 5.1.2018 г.

Публикувано на: 05.01.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 5.1.2018 г.

Публикувано на: 05.01.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 5.1.2018 г.

Публикувано на: 05.01.2018 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 22.1.2021 г.

Доклад № / 5.1.2018 г.

Публикувано на: 05.01.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad nadzor.pdf 22.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 2 / 5.1.2018 г.

Публикувано на: 05.01.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 2.pdf 22.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 3 / 9.1.2018 г.

Публикувано на: 09.01.2018 г.
Коментар: Решение за допълнение и изменение на Решение 5/05.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 3 ot 09.01.2018 g.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № / 10.1.2018 г.

Публикувано на: 10.01.2018 г.
Коментар: Съобщение до "Мега-Строй Инженеринг" ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение до Мега- строй.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № / 10.1.2018 г.

Публикувано на: 10.01.2018 г.
Коментар: Съобщение до Обединение "ПТ Консулт"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение до PT konsult.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.3.2018 г.

Публикувано на: 12.03.2018 г.
Коментар: Договор с приложения ОП.1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 DogovorOP.1cor.rar 22.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 12.3.2018 г.

Публикувано на: 12.03.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.vuzl.poruchka.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.3.2018 г.

Публикувано на: 12.03.2018 г.
Коментар: Договор с приложения ОП.2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor_OP.2.rar 22.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Коментар: Обявление за приключен договор по обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.prikl.dog.Geoexpsrt.op.2.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор по обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavl.prikl.dog.Obed.IGT.op.1.pdf 22.1.2021 г.