е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-106 / 19.12.2016 г.

"Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР на многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол по обособени позиции: Обособена позиция №1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Никопол, ул. "Раковска №10; Обособена позиция №2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Никопол, ул. "Раковска №16" и Обособена позиция №3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Никопол, пл. "Европа" №13", по договор № BG16RFOP001-2.001-0148-C01/26.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0148 "Региони в растеж обновява домовете в град Никопол".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Решения за откриване № 12-106 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ID 763360.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-106 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление ID 763367.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № 12-106 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация за каване.rar 27.1.2021 г.

Други документи № 12-106 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 2 Раковска 16.rar 27.1.2021 г.

Други документи № 12-106 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 1 Раковска 10.rar 27.1.2021 г.

Други документи № 12-106 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 3 Европа 13.rar 27.1.2021 г.

Образци № 12-106 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.rar 27.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-106 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1 инженеринг домове.pdf 27.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-106 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2 инженеринг домове.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № 12-106 / 18.5.2017 г.

Публикувано на: 18.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Всички заин.-инженеринг домове.pdf 27.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-106 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 за ОП1.pdf 27.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-106 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 за ОП2.pdf 27.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-106 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 за ОП3.pdf 27.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-106 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4 за ОП1.pdf 27.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-106 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4 за ОП2.pdf 27.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-106 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4 за ОП3.pdf 27.1.2021 г.

Доклад на комисията № 12-106 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад ОП1.pdf 27.1.2021 г.

Доклад на комисията № 12-106 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад ОП3.pdf 27.1.2021 г.

Доклад на комисията № 12-106 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад ОП2.pdf 27.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-106 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение класиране ОП1.pdf 27.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-106 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение класиране ОП2.pdf 27.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-106 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение класиране ОП3.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-106 / 26.6.2017 г.

Публикувано на: 26.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор 168 оп1_001.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-106 / 26.6.2017 г.

Публикувано на: 26.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор 166оп3_001.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-106 / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) дотовор 176 оп2_001.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № 12-106 / 31.7.2017 г.

Публикувано на: 31.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) възлагане домове_001.pdf 27.1.2021 г.