е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-97 / 11.7.2018 г.

"Доставка на обзавеждане по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020" по две обособени позиции" Обособена позиция №1 "Обзавеждане за проект BG05M2OP001-3.001-0017-C01 "Заедно сме по-добри" Обособена позиция №2 "Обзавеждане за проект BG05M2OP001-3.002-0324-C01 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.12.2018 г.
Файлове актуални към: 15.12.2018 г.

Протокол № 6 /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 обзавеждане.pdf 15.12.2018 г.

Протокол № 7 /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2 обзавеждане.pdf 15.12.2018 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Р-24.pdf 15.12.2018 г.

Обявление № 2 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление 12-00-172.pdf 15.12.2018 г.

Документация за участие № 3 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 15.12.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor.pdf 15.12.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 16.10.2018 г.

Публикувано на: 16.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление отваряне на ценови оферти обзавеждане.pdf 15.12.2018 г.

Решение за класиране № 8 / 2.11.2018 г.

Публикувано на: 02.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-40.pdf 15.12.2018 г.