е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-22 / 5.7.2018 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ"Изпълнение на дейности по информация и комуникация в изпълнение на проекти "Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница" и "Подай ръка", финансирани по ОПРР 2014 -2020 по четири обособени позиции"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538393637
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvleneni.prehod.publ.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) UkazaniqUchastnici_Info i publichnost_4_pozicii.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) MetodikaOcenka_Info i publichnost_4_позиции.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техн.сп.публичност.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗДЕЛ IV Образци.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: ОБРАЗЕЦ на еЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 21.1.2021 г.

Решение за откриване № 32 / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПОРЪЧКА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resh.predoh.publ.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 37 / 12.7.2018 г.

Публикувано на: 12.07.2018 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение попр..pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 22.10.2018 г.

Публикувано на: 22.10.2018 г.
Коментар: Протокол 1 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_1.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 59 / 23.10.2018 г.

Публикувано на: 23.10.2018 г.
Коментар: Решение за класиране и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране и избор на изпълнител.pdf 21.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 60/24.10.2018 / 24.10.2018 г.

Публикувано на: 24.10.2018 г.
Коментар: Решение за допълнение и изменение на Решение 59/22.10.2018
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране - допълннение и изменение.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 17.12.2018 г.

Публикувано на: 17.12.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 17.12.2018 г.

Публикувано на: 17.12.2018 г.
Коментар: Договор по обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор ОП.1_cor.rar 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 17.12.2018 г.

Публикувано на: 17.12.2018 г.
Коментар: Договор по обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor_OP.2_cor.rar 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 17.12.2018 г.

Публикувано на: 17.12.2018 г.
Коментар: Договор по обособена позиция 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 DogovorOp.4_cor.rar 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 17.12.2018 г.

Публикувано на: 17.12.2018 г.
Коментар: Договор по обособена позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor_OP.3_cor.rar 21.1.2021 г.