е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО13-2019 / 23.12.2019 г.

"Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги", в изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 от 31.10.2019 г. за проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните кгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Указания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания-надзор_dtt rev.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор -надзор.doc 25.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВА - СН - ПРСР - ЕЕ.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация-1образци_dtt edit.docx 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 13.1.2020 г.

Публикувано на: 13.01.2020 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 от 06.01.2020.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 11.2.2020 г.

Публикувано на: 11.02.2020 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 11.2.2020 г.

Публикувано на: 11.02.2020 г.
Коментар: Протокол № 3 избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 25.1.2021 г.