е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-2 / 4.2.2015 г.

"РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛЕТЕН ТЕАТЪР"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 5.2.2015 г.

Публикувано на: 05.02.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700-39/05.02.21015
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.PDF 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 5.2.2015 г.

Публикувано на: 05.02.2015 г.
Коментар: Обявление - Уникален номер на поръчката в РОП 00541 - 2015 - 0002
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 16.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.2.2015 г.

Публикувано на: 05.02.2015 г.
Коментар: Съдържание, Техническа спецификация, Указание за подготовка на офертите, Методика за оценка на офертите, Образци на документи и проект на договор, КСС, Технически проекти. Краен срок за получаване на оферти - 05.03.2015 г. - 17:00ч.; Отваряне на офертите - 06.03.2015 г. - 13:00ч.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 10.2.2015 г.

Публикувано на: 10.02.2015 г.
Коментар: Разяснения по документация изх. № РД 9100 - 4/10.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Разяснения.zip 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 5 / 10.2.2015 г.

Публикувано на: 10.02.2015 г.
Коментар: Разяснения по документация изх. № РД 9100 - 6/10.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения по документация.PDF 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 13.2.2015 г.

Публикувано на: 13.02.2015 г.
Коментар: Разясненения по документация изх. № РД 9100 - 8/13.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Разяснения по документация.zip 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 7 / 16.2.2015 г.

Публикувано на: 16.02.2015 г.
Коментар: Разяснения по документация изх. № РД 91 00 - 11/16.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Разяснения по документация.rar 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 16.2.2015 г.

Публикувано на: 16.02.2015 г.
Коментар: Разясненения по документация изх. № РД 9100 - 12/16.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения по документация.PDF 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 9 / 19.2.2015 г.

Публикувано на: 19.02.2015 г.
Коментар: Разяснения по документация изх. № РД 9100 - 13/19.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Разяснения по документация.zip 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 10 / 19.2.2015 г.

Публикувано на: 19.02.2015 г.
Коментар: Разяснения по документация изх. № РД 9100 - 14/19.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения по документация.PDF 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 11 / 19.2.2015 г.

Публикувано на: 19.02.2015 г.
Коментар: Разяснения по документация изх. № РД 9100 - 15/19.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения по документация.PDF 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12 / 20.2.2015 г.

Публикувано на: 20.02.2015 г.
Коментар: Разяснения по документация изх. № РД 9100 - 16/20.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение по документация.PDF 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 13 / 25.2.2015 г.

Публикувано на: 25.02.2015 г.
Коментар: Разяснения по документация изх. № РД 9100 - 17/25.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения по документация.PDF 16.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 14 / 16.3.2015 г.

Публикувано на: 16.03.2015 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 71 от 06.03.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.PDF 16.1.2021 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 15 / 23.3.2015 г.

Публикувано на: 23.03.2015 г.
Коментар: Протокол № 2 и приложенията към него от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 71 от 06.03.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2 и приложения към него.PDF 16.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на Плик № 3 "Предлагана цена" на Участниците № 16 / 23.3.2015 г.

Публикувано на: 23.03.2015 г.
Коментар: Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Ремонт и реконструкция на летен театър", Община Бяла, в качеството и на Възложител, уведомява, че на 26.03.2015 г. от 09:30 часа, в заседателната зала на втори етаж в административната сграда на Община Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 29, гр. Бяла, Комисията, назначена със Заповед № РД 07 00 - 71 от 06.03.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на предложените оферти, ще пристъпи към отваряне на Плик №3 "Предлагана цена" на допуснатите участници. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Резултати от оценяването на офертите по двата основни елемента на Техническото предложение и обща техническа оценка (Т): Участник № 1 "СТИМЕКС" ЕООД Работна програма (текстова част) - 9 точки Обяснителна записка - 11 точки "Обща техническа оценка" (Т) - 33.33 точки Участник № 2 "МИГ МАРКЕТ" ООД Работна програма (текстова част) - 9 точки Обяснителна записка - 11 точки "Обща техническа оценка" (Т) - 33.33 точки Участник № 3 "ГБС - ВАРНА" АД Работна програма (текстова част) - 4 точки Обяснителна записка - 4 точки "Обща техническа оценка" (Т) - 13.33 точки Участник № 4 "ПЛАНЕКС" ООД Работна програма (текстова част) - 15 точки Обяснителна записка - 15 точки "Обща техническа оценка" (Т) - 50.00 точки Участник № 5 "ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО" ООД Работна програма (текстова част) - 9 точки Обяснителна записка - 7 точки "Обща техническа оценка" (Т) - 26.67 точки
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.doc 16.1.2021 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията № 17 / 27.3.2015 г.

Публикувано на: 27.03.2015 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисията назначена със Заповед № РД 07 00 - 71 от 06.03.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла от разглеждането и оценката на ценовите оферти в плик № 3 и комплексна оценка на допуснатите участници.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.PDF 16.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 18 / 27.3.2015 г.

Публикувано на: 27.03.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 95/27.03.2015 г. на Заместник - кмета на Община Бяла за класиране на участниците и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.PDF 16.1.2021 г.

Гаранции № 19 / 16.4.2015 г.

Публикувано на: 16.04.2015 г.
Коментар: Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие Гаранциите за участие на класираните на трето , четвърто и пето място участници "МИГ МАРКЕТ" ООД - гр. Варна, "ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО" ООД - гр. Варна и "ГБС - ВАРНА" АД - гр. Варна са освободени на 16.04.2015 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, поради изтичане на срока за обжалване на Решение № РД 07 00 - 95 от 27.03.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за определяне на изпълнител.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Гаранции за участие.doc 16.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 20 / 29.4.2015 г.

Публикувано на: 29.04.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор рег. № 20 - 72/28.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инф Договор.PDF 16.1.2021 г.

Гаранции № 21 / 29.4.2015 г.

Публикувано на: 29.04.2015 г.
Коментар: Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници Гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници "ПЛАНЕКС" ООД - гр. Варна и "СТИМЕКС" ЕООД - гр. Варна са освободени на 29.04.2015 г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, поради сключване на договор за обществена поръчка Рег. № 20 - 72/28.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Гаранции за участие 1.doc 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 22 / 30.4.2015 г.

Публикувано на: 30.04.2015 г.
Коментар: Договор за изпълнение с рег. № 20 - 72/28.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор СМР Летен театър.PDF 16.1.2021 г.

Гаранции № 23 / 28.12.2015 г.

Публикувано на: 28.12.2015 г.
Коментар: Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20 - 72/28.04.2015 г. Банкона гаранция за изпълнение по Договор рег. № 20 - 72/28.04.2015 г.на ПЛАНЕКС" ООД - гр. Варна в размер на 27 764, 33 /Двадесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и четири лева и тридесет и три стотинки/ лева е отписана счетоводно на 28.12.2015 г. (Писмо № РД 08 00 - 154/28.12.2015г.), поради изтекъл срок на валидност на гаранцията и получаване на Разрешение за ползване на обекта № СТ - 05 - 2471/21.12.2015г
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Писмо гаранция.pdf 16.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 30.12.2015 г.

Публикувано на: 30.12.2015 г.
Коментар: плащане по дог.№20-72/2015
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 20-72_28.04.2015.xlsx 16.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 24 / 5.1.2016 г.

Публикувано на: 05.01.2016 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор рег. № 20 - 72/28.04.2015г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инф. изпълнен договор Летен театър.pdf 16.1.2021 г.

фактура № / 9.11.2016 г.

Публикувано на: 09.11.2016 г.
Коментар: плащания по фактури
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Рем.и рек.на лтен театър.xlsx 16.1.2021 г.