е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО12-2019 / 19.12.2019 г.

"СМР на обект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги", в изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 от 31.10.2019 г. за проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на обект "Административни сгради на Община Белослав, находящи се на ул. "Цар Симеон Велики" № 23 в гр. Белослав, Община Белослав" Обособена позиция № 2 "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на обект "Административнa сградa на Община Белослав, находящa се на ул. "Гебедже" № 8 в гр. Белослав, Община Белослав".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Проекти-Енерг.обследване ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обследване ЕЕ-ОП1.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Проекти-Част Архитектура ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Архитектура-ОП1.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Проекти-Част ВиК ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ВиК-ОП1.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Проекти - Част Ел.ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Ел-ОП1.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Проекти Част Конструктивна ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Конструктивна-ОП1.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Част ПБ- ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ПБ-ОП1.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Становище ОВК - ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СТАНОВИЩЕ_ОВК (1).pdf 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Част ЕЕ - ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЧАСТ ЕЕ.pdf 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Разрешение за строеж ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РС_33.pdf 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Част Архитектура ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Архитектура- ОП2.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Обследване ЕЕ - ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обследване ЕЕ-ОП2.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Част ВиК ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ВиК-ОП2.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Част Ел. ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Ел-ОП2.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Част Конструктивна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Конструктивна-ОП2.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Част ПБ - ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ПБ-ОП2.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Становище ОВК - ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) становище_ОВК.pdf 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Част ЕЕ- ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЧАСТ_ЕЕ.pdf 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Разрешение за строеж ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РС_34.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн.спецификация за ОП 1.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн.спецификация за ОП 2.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация-образци_dtt edit.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Project_contract_dtt rev_19.12.2019.doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания_dtt rev.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Количествена сметка ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 1_ KСС_БЕЛОСЛАВ-СМР - ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ_dtt edit.xls 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Количествена сметка ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП 2_КСС_БЕЛОСЛАВ СМР-ГЕБЕДЖЕ 8_dtt edit.xls 25.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Обява за събиране на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за събиране на оферти.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 30.1.2020 г.

Публикувано на: 30.01.2020 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 2.3.2020 г.

Публикувано на: 02.03.2020 г.
Коментар: Протокол № 3/публикуван на 02.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 2.3.2020 г.

Публикувано на: 02.03.2020 г.
Коментар: Протокол № 2 публиикуван на 02.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.4.2020 г.

Публикувано на: 15.04.2020 г.
Коментар: Договор ОП2-част1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-р № 55 от 23.03.2020г.-СМР ОП 2_част 1.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.4.2020 г.

Публикувано на: 15.04.2020 г.
Коментар: Договор ОП2- част2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-р № 55 от 23.03.2020г.-СМР ОП 2_част 2.pdf 25.1.2021 г.