е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 4 / 1.12.2014 г.

Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект:"Изграждане на канализационни съоражения за пречистване на отпадъчни води за с.Дагоново и с.Горно Краище - ПСОВ и довеждащ колектор до ПСОВ, общ.Белица по проект №01/321/01680/19.12.2013 год. по Мярка 321 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 год."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: