е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-8 / 1.6.2015 г.

"Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа - път VAR 2071 /с. Попович - с. Дюлино"/

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 3.6.2015 г.

Публикувано на: 03.06.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 267/03.06.2015 г. за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.PDF 26.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 3.6.2015 г.

Публикувано на: 03.06.2015 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 346/03.06.2015г. Уникален номер на поръчката в РОП 00541 - 2015 - 0006
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 3.6.2015 г.

Публикувано на: 03.06.2015 г.
Коментар: Съдържание, Техническа спецификация, Указания за участие, Методика за оценка на офертите, Образци на документи и проект на договор; Краен срок за получаване на оферти 01.07.2015г. - 17:00 ч; Отваряне на офертите 02.07.2015 г. - 13:00 ч.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 26.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 4 / 2.7.2015 г.

Публикувано на: 02.07.2015 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисията, определена със Заповед № РД 07 00 - 345 от 02.07.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.PDF 26.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на Плик № 3 "Предлагана цена" на Участниците № 5 / 6.7.2015 г.

Публикувано на: 06.07.2015 г.
Коментар: Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа - път VAR 2071 /с. Попович - с. Дюлино"/, Община Бяла, в качеството и на Възложител, уведомява, че на 09.07.2015 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на втори етаж в административната сграда на Община Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 29, гр. Бяла, Комисията, назначена със Заповед № РД 07 00 - 345 от 02.07.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за разглеждане, оценка и класиране на предложените оферти, ще пристъпи към отваряне на Плик №3 "Предлагана цена" на допуснатите участници. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отваряне на ценови оферти.doc 26.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6 / 10.7.2015 г.

Публикувано на: 10.07.2015 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти , назначена със Заповед № РД 07 00 - 345 от 02.07.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол на комисия.PDF 26.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 7 / 10.7.2015 г.

Публикувано на: 10.07.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 372 от 10.07.2015 г. за класиране на Участниците и определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.PDF 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 3.8.2015 г.

Публикувано на: 03.08.2015 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 114 от 03.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор четвърт. пътна мрежа.PDF 26.1.2021 г.

Приложения към договор № 9 / 3.8.2015 г.

Публикувано на: 03.08.2015 г.
Коментар: Приложения към договор рег. № 20 - 114 от 03.08.2015 г. ( Ценова оферта и техническа оферта)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения към договор.PDF 26.1.2021 г.

Гаранции № 10 / 3.8.2015 г.

Публикувано на: 03.08.2015 г.
Коментар: Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници Гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД - гр. Варна и "БУЛЕЛЕКТРИКС" ООД - гр. Бургас са освободени със Заповеди № РД 0700 - 422/03.08.2015г. и № РД 0700 - 423/03.08.2015г. на основание чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, поради сключване на договор за обществена поръчка Рег. № 20 - 114/03.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповеди гаранции.PDF 26.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 11 / 3.8.2015 г.

Публикувано на: 03.08.2015 г.
Коментар: Информация в РОП за сключен договор рег. № 20 - 114 от 03.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация договор.PDF 26.1.2021 г.

Гаранции № 12 / 6.10.2015 г.

Публикувано на: 06.10.2015 г.
Коментар: Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20 - 114/03.08.2015 г. Гаранцията за изпълнение по Договор рег. № 20 - 114/03.08.2015 г. на "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД - гр. Варна е освободена на 06.10.2015 г. (Заповед № РД 0700 - 553/06.10.2015г.) на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 6, ал. 3 от Договор рег. № 20 - 114/03.08.2015 г., поради изпълнение на задълженията по договора от страна на Изпълнителя.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед гаранция.PDF 26.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 13 / 27.10.2015 г.

Публикувано на: 27.10.2015 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор рег. № 20 - 114/03.08.2015г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор.PDF 26.1.2021 г.

фактура № / 9.11.2016 г.

Публикувано на: 09.11.2016 г.
Коментар: плащания по ф-ри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Рем.на четвърт.пътна мр.дог.20-114-2015.xlsx 26.1.2021 г.