е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-25 / 28.5.2020 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на канцеларски материали" по проект BG05М9ОР001-2.019-0009 - С01 "Дом и подкрепа за всяко дете", процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституциализация на децата и младежите - Етап 2 - Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Обявление за ОП № / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Коментар: Обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oбява.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 6_Проект_договор.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3_Образци - 27.05.20.docx 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Коментар: Образец №8 - Декларация ЗА конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 5_Obrazec_8-Deklaraciq_konfidentialnost.docx 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Коментар: Образец №6 Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4_Obrazec_6-Deklaraciq_spazeni_zadyljenia.docx 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП - формат pdf. и XML за попълване в системата за попълване и повторно използване на ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 19.5.2021 г.

Документация за участие № / 28.5.2020 г.

Публикувано на: 28.05.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2_Техническа спецификация -27.05.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 1_15.06.20.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 3.7.2020 г.

Публикувано на: 03.07.2020 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_2.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.7.2020 г.

Публикувано на: 24.07.2020 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 сключен договор.rar 19.5.2021 г.