е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-23 / 11.9.2019 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ФАМИЛЕН ЦЕНТЪР - КЪТОВЕ ЗА ИГРА И ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ - ОБОРУДВАНЕ И ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ" ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ № BG05M9OP001-4.003-0030 С01 "ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 1 / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Коментар: Обявление за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за ОП по чл.20 ал.3.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 2 / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана обява за ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Коментар: Допълнителна информация за участие в ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнителна информация за участие в ОП.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци (2).docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 11.9.2019 г.

Публикувано на: 11.09.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор ОПРЧР.docx 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 27.9.2019 г.

Публикувано на: 27.09.2019 г.
Коментар: Обявление за удължаване на първоначален срок за прием на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за удължаване на срок за прием на оферти.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от дейността на комисията sign.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 12.11.2019 г.

Публикувано на: 12.11.2019 г.
Коментар: Договор за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за доставка.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 10 / 12.11.2019 г.

Публикувано на: 12.11.2019 г.
Коментар: Приложения към договор за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) приложения договор1.pdf 15.1.2021 г.