е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 06-ПС-2019 / 1.8.2019 г.

"СМР на обект "Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав - кв. "Младост", в изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0024-C01 от 05.06.2019г. за проект "Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав - кв. "Младост" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав, с обекти: ул. "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Цар Самуил", ул. "Хан Кубрат" и ул "Цар Освободител". Обособена позиция № 2 "Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав, за обект: ул. "Цар Калоян".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Решение № 13/01.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 25.1.2021 г.

Обявление № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Критерии за възлагане
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Критерий за възлагане.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentation road_dtt rev_dtt rev.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация ОП 1.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация ОП 2.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Количествена сметка -ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС-ОП2-ул. Цар Калоян.xlsx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Количествена сметка ОП1-Хан Кубрат
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС-ОП1-Хан Кубрат.xlsx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Количествена сметка ОП1-Кирил и Методий
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС.ОП1-Св.Кирил и Методий.xlsx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Количествена сметка ОП1-Цар Освободител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС-ОП1-Цар Освободител.xlsx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Количествена сметка ОП1-Цар Самуил
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС-ОП1-Цар Самуил.xlsx 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Геодезия - ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Геодезия ОП1.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Геодезия - ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Геодезия ОП2.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Част Пътна ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част пътна ОП1.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Част пътна ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част пътна ОП2.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: ВОБД- ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ВОБД-оп1.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: ВОБД- ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ВОБД-ОП2.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Част Пожарна безопасност ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) част_ПБ_цар_калоян.pdf 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: ПБЗ-ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПБЗ- ОП1.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: ПБЗ - ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПБЗ-ОП2 Цар Калоян.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: ПУСО - ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПУСО.ОП1.pdf 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: ПУСО- ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПУСО_цар Калоян.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: Обобщена стойностна сметка ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП1-Обобщена СС.xlsx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП (3).doc 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 12.8.2019 г.

Публикувано на: 12.08.2019 г.
Коментар: Разяснения по документацията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разясн..pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Коментар: ПРОТОКОЛ № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1_кв.Младост_СМР.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Коментар: Съобщение за ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 25.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол по чл.181,ал.4 от ЗОП.pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: Решение № 23/29.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №23 от 29.11.2019.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 4 от Комисия № / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 4.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 14.1.2020 г.

Публикувано на: 14.01.2020 г.
Коментар: Техническо Предложение към договор № 7/10.01.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо предзложение.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 14.1.2020 г.

Публикувано на: 14.01.2020 г.
Коментар: Договор по ОП1 №7/10 .01.2020 и Ценово
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 7 и Технич.спецификация.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 14.1.2020 г.

Публикувано на: 14.01.2020 г.
Коментар: Договор ОП2 № 8/10.01.2020 и Тех.предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 8и Техническа специф.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 14.1.2020 г.

Публикувано на: 14.01.2020 г.
Коментар: Ценово Предложение ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предл. Договор № 8.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 14.1.2020 г.

Публикувано на: 14.01.2020 г.
Коментар: Техническо предложение ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа специф. Договор № 8.pdf 25.1.2021 г.